WARUNKI OGÓLNE DOSTAW DE VREEDE ORCHIDEEËN B.V.

1. DEFINICJE

W niniejszych warunkach ogólnych stosowane są następujące pojęcia:

1.1 De Vreede Orchideeën: Firma De Vreede Orchideeën B.V. lub jej spółki powiązane;

1.2 FloraHolland: Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A., z siedzibą w Aalsmeer; lub jej spółki powiązane;

1.3 Kupujący: każda osoba fizyczna lub prawna, która bezpośrednio kupuje produkty lub związane z nimi usługi od De Vreede Orchideeën lub z którą prowadzone są w tej sprawie rozmowy.

2. ZASTOSOWANIE

2.1 Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie wobec wszystkich ofert lub propozycji (wyceny) firmy De Vreede Orchideeën, jak również wobec wszystkich umów o dostawę produktów De Vreede Orchideeën, jednak z wyraźnym wyłączeniem ewentualnych stosowanych przez Kupującego warunków zakupu. Niniejsze warunki mają również zastosowanie wobec wypływających z nich lub związanych z nimi umów lub późniejszych umów zawartych między Kupującym a De Vreede Orchideeën. Mają również zastosowanie wobec rozmów prowadzonych na temat takich zleceń lub umów, także jeśli rozmowy nie doprowadzą ostatecznie do zawarcia umowy.

2.2 Niniejsze warunki ogólne nie mają zastosowania wobec umów o dostarczenie produktów przez De Vreede Orchideeën, które zostały zawarte przy udziale FloraHolland lub za pomocą środków FloraHolland. Wobec takich umów zastosowanie mają jedynie postanowienia rozporządzenia Veilingreglement FloraHolland.

2.3 Odstępstwa lub uzupełnienia niniejszych warunków, w dowolnej formie, są ważne jedynie jeśli firma De Vreede Orchideeën wyraziła na to pisemną zgodę.

2.4 De Vreede Orchideeën ma prawo do wprowadzania sporadycznych zmian do warunków ogólnych. Takie zmiany nie będą miały zastosowania wobec już potwierdzonych zamówień, jednak po poinformowaniu Kupującego, będą miały zastosowanie wobec nowych zamówień.

3. OFERTY

3.1 Wszystkie oferty De Vreede Orchideeën są niewiążące. De Vreede Orchideeën ma prawo do wycofania swoich ofert nawet jeśli w ofercie uwzględniony został termin zaakceptowania, chyba że De Vreede Orchideeën wyraźnie zaznaczy, że dana oferta nie podlega odwołaniu.

3.2 Okazane lub dostarczone próbki produktów służą jedynie pokazaniu materiału, a produkt nie musi w pełni im odpowiadać.

4. UMOWY

4.1 Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy De Vreede Orchideeën potwierdzi zamówienie Kupującego na piśmie. Treść potwierdzenia zamówienia De Vreede Orchideeën określa jednocześnie treść umowy.

4.2 Zmiany do umowy należy wprowadzać na piśmie, przy czym pisemne potwierdzenie od De Vreede Orchideeën ma kluczowe znaczenie dla określenia treści i zasięgu zmian oraz ich wpływu na cenę i ewentualne inne kwestie.

5. UDZIELANIE INFORMACJI

5.1 Kupujący ma obowiązek udzielenia De Vreede Orchideeën wszystkich informacji niezbędnych do dostarczenia produktów lub usług, w tym m.in. specyfikacji, informacji na naklejce, połączenia kolorów itp.

5.2 Przed zawarciem pierwszej umowy z De Vreede Orchideeën profesjonalni kupujący powinni przedstawić wyciąg z wpisu do rejestru holenderskiej Izby Handlowej lub dokument analogiczny z instytucji znajdującej się w kraju zamieszkania lub siedziby Kupującego.

6. CENY

6.1 Wszystkie ceny są zgodne z potwierdzeniem zamówienia De Vreede Orchideeën, podane bez podatku VAT, chyba że zaznaczono inaczej.

6.2 Jeśli po dacie złożenia oferty zmianie ulegną jeden lub kilka czynników wpływających na cenę, De Vreede Orchideeën ma prawo do odpowiedniego dostosowania ceny sprzedaży.

7. CZAS DOSTAWY, DOSTAWA I RYZYKO

7.1 Szacowane czasy dostaw są określane przez De Vreede Orchideeën najdokładniej jak to możliwe. Stanowią one jednak wskazanie i nie są terminem ostatecznym.

7.2 W przypadku niedotrzymania podanego czasu dostawy Kupujący nie ma prawa do odszkodowania w żadnej formie, chyba że niedotrzymanie terminu jest w sposób możliwy do udowodnienia bezpośrednim skutkiem rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego ze strony De Vreede Orchideeën.

7.3 Kupujący nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy z powodu niedotrzymania czasu dostawy. W tej sytuacji Kupujący nie ma również prawa do odmowy przyjęcia lub dokonania zapłaty za produkt.

7.4 W przypadku dostaw produktów obowiązuje formuła Ex Works (z zakładu), chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Kupujący ponosi odpowiedzialność za koszty i szkody poniesione przez De Vreede Orchideeën, jeśli nie wykazuje współpracy niezbędnej w celu dostarczenia produktów.

7.5 De Vreede Orchideeën ma prawo dostarczania uzgodnionych dóbr w częściach.

8. PŁATNOŚĆ

8.1 Opłacenie ceny sprzedaży ma miejsce w ustalonym przez De Vreede Orchideeën terminie płatności. Opłata jest uiszczana w uzgodnionej walucie, bez jej przeliczania, stosowania zniżek oraz bez opóźnień.

8.2 Jeśli umowa obejmuje również przewóz produktów, De Vreede Orchideeën może przesłać produkty z zastrzeżeniem, że przedmiotowe dokumenty lub dokumenty z nimi związane zostaną wydane Kupującemu jedynie po zapłaceniu ceny sprzedaży.

8.3 Faktury, które nie zostały zakwestionowane przez Kupującego na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury, uznaje się za zaakceptowane i nie można ich później kwestionować.

8.4 Jeśli De Vreede Orchideeën lub strona trzecia w imieniu De Vreede Orchideeën zaangażuje strony trzecie do (sądowego lub pozasądowego) pobierania należnych kwot, wszelkie koszty z tym związane zostaną pokryte przez Kupującego, przy kwocie minimalnej wynoszącej (i) 500,00 EUR lub (ii) wynoszącej 15% żądanej kwoty, według uznania De Vreede Orchideeën.

8.5 Jeśli Kupujący nie opłaci w terminie faktury, wszystkie zobowiązania płatnicze Kupującego stają się natychmiast wymagalne. Od dnia upłynięcia terminu płatności kwota powiększana jest o odsetki ustawowe.

9. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

9.1 De Vreede Orchideeën zastrzega sobie prawo własności do wszystkich produktów De Vreede Orchideeën, które zostały dostarczone Kupującemu, do momentu uiszczenia pełnej ceny sprzedaży, w tym kosztów (pozasądowych) i odsetek. Zastrzeżenie prawa własności obowiązuje również w przypadku, w którym De Vreede Orchideeën może dochodzić roszczeń wobec Kupującego z powodu niewypełnienia przez Kupującego jednego lub więcej innych zobowiązań wobec De Vreede Orchideeën. Do momentu przekazania prawa własności Kupującemu, Kupujący nie ma prawa do zastawiania lub w inny sposób przyznawania praw do dostarczonych produktów stronom trzecim.

9.2 Niezależnie od tego zastrzeżenia prawa własności Kupujący ma prawo zarządzać dostarczonymi z zastrzeżeniem prawa własności produktami w ramach swojej normalnej działalności biznesowej.

9.3 Jeśli Kupujący nie dotrzymał terminu zapłaty, firma De Vreede Orchideeën ma prawo odebrania należących do niej produktów na koszt Kupującego z miejsca, w którym się znajdują. Kupujący będzie w tym zakresie współpracował. Kupujący udziela niniejszym firmie De Vreede Orchideeën nieodwołanego upoważnienia do wejścia w tym celu do pomieszczeń / na teren będący w użyciu przez Kupującego lub w jego imieniu.

10. KONTROLA I REKLAMACJE

10.1 Kupujący ma obowiązek skontrolowania dostarczonych produktów natychmiast po ich dostarczeniu pod kątem ich liczby i formy. Ewentualne odstępstwa od ustalonej liczby lub formy należy zgłaszać w ciągu 24 godzin od dostawy za pomocą wiadomości e-mail na adres verkoop@devreedeholland.nl oraz – o ile ma to zastosowanie – zgłaszając je w liście przewozowym, pod rygorem utraty prawa do odszkodowania.

10.2 W przypadku nieznacznych różnic w kolorze, połączeniu kolorów, stopniu dojrzałości lub wysokości Kupujący nie ma prawa odrzucenia danych produktów.

11. ZWROTY

11.1 Zwroty są przyjmowane jedynie, jeśli uzgodniono tak wcześniej z De Vreede Orchideeën.

12. ZABEZPIECZENIE

12.1 Jeśli De Vreede Orchideeën ma poważne podstawy, aby podejrzewać, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań lub nie wywiąże się z nich w terminie, Kupujący ma obowiązek, na pierwsze żądanie De Vreede Orchideeën, bezzwłocznie i w formie wskazanej przez De Vreede Orchideeën przedstawić zabezpieczenie i uzupełnić je jeśli będzie to konieczne do wywiązania się ze wszystkich jego zobowiązań. Jeśli Kupujący nie spełni tego obowiązku na pierwsze żądanie, De Vreede Orchideeën ma prawo wstrzymać wywiązywanie się ze swoich zobowiązań, również tych wypływających z innych umów.

12.2 Jeśli Kupujący nie odpowie na żądanie, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od pisemnego poinformowania o wystąpieniu żądania, wszystkie jego zobowiązania stają się natychmiast wymagalne.

12.3 Jeśli firma De Vreede Orchideeën wysłała produkty, a zaraz po ich wysłaniu wystąpiły okoliczności, na podstawie których De Vreede Orchideeën ma solidne podstawy, by obawiać się, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, może sprzeciwić się wydaniu produktów Kupującemu, nawet jeśli Kupujący dysponuje już dokumentem uprawniającym go do bezwarunkowej dostawy od De Vreede Orchideeën. De Vreede Orchideeën poinformuje Kupującego o tym wstrzymaniu oraz będzie kontynuować wywiązywanie się ze swoich zobowiązań, jeśli i gdy tylko Kupujący przedstawi odpowiednie zabezpieczenie.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

13.1 De Vreede Orchideeën nie ponosi odpowiedzialności za braki lub uszkodzenia produktów spowodowane (1) w przypadku dostaw z zakładu, podczas transportu lub w wyniku nieprawidłowego przechowywania lub obchodzenia się z produktem podczas dostawy.

13.2 Odpowiedzialność De Vreede Orchideeën ogranicza się zawsze do darmowego dostarczenia takiego samego zastępczego produktu. De Vreede Orchideeën nie ponosi również odpowiedzialności za szkody następcze i pośrednie lub bezpośrednie szkody przedsiębiorstwa, w tym m.in szkody wynikające z opóźnienia, utratę zamówień, utratę zysku itp.

13.3 Powyższe wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli szkoda spowodowana jest celowym działaniem lub rażącym niedbalstwem De Vreede Orchideeën.

14. ZAKOŃCZENIE UMOWY

14.1 De Vreede Orchideeën może jednostronnie wypowiedzieć lub rozwiązać umowę z Kupującym w przypadku:

a. niedopełnienia spoczywających na Kupującym obowiązków, co oznacza m.in. nieopłacenie ceny sprzedaży w terminie lub nieodebranie produktów w terminie;

b. ogłoszenia upadłości Kupującego, przyznania mu moratorium lub, gdy kupujący żąda zastosowania holenderskiej Ustawy o restrukturyzacji długu osób fizycznych (Wet schuldsanering natuurlijke personen);

c. nieprzyjęcia wniosku o ubezpieczenie kredytu przez dane przedsiębiorstwo w całości lub w części.

d. niespełnienia przez Kupującego żądania De Vreede Orchideeën w sprawie przedstawienia zabezpieczenia, w myśl art. 12.

14.2 Jeśli niedopełnienie spoczywających na Kupującym obowiązków związanych z dostawami od De Vreede Orchideeën stanowi dla De Vreede Orchideeën solidną podstawę do obawiania się o dopełnienie obowiązków związanych z przyszłymi dostawami, De Vreede Orchideeën ma prawo, pod warunkiem zachowania rozsądnego terminu, rozwiązać umowę na przyszłe zamówienia.

14.3 De Vreede Orchideeën może wyrazić Kupującemu zgodę na piśmie na wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy za opłatą, stanowiącą rozsądne zadośćuczynienie dla De Vreede Orchideeën za poniesione straty i utracony zysk.

14.4 W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez De Vreede Orchideeën na mocy niniejszego artykułu, wszystkie roszczenia De Vreede Orchideeën od Kupującego stają się natychmiast wymagalne.

15. SIŁA WYŻSZA

15.1 W przypadku wystąpienia siły wyższej De Vreede Orchideeën ma prawo do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bądź do wstrzymania realizacji obowiązku dostawy, tak długo, jak długo trwa działanie siły wyższej.

15.2 W uzupełnieniu definicji siły wyższej w myśl holenderskiego prawa, dla De Vreede Orchideeën jako siłę wyższą rozumie się również: strajki w najszerszym znaczeniu tego słowa, przeszkody w dostawie, przestój maszyn lub narzędzi, niedostępność transportu, środki rządowe oraz sytuację, w której dostawcy De Vreede Orchideeën mają opóźnienia w dostawie, w tym w sytuacjach, w których występują opóźnienia w normalnej produkcji lub procesie uprawy lub dostawach od dostawców, od których De Vreede Orchideeën kupuje produkty.

16. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I SĄD WŁAŚCIWY

16.1 Wobec niniejszych ogólnych warunków dostaw, jak również wobec wszystkich zawieranych przez De Vreede Orchideeën umów, zastosowanie ma (wyłącznie) prawo holenderskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (konwencja wiedeńska) nie ma zastosowania.

16.2 Ewentualne spory pomiędzy De Vreede Orchideeën a Kupującym, które nie mogą zostać rozwiązane wspólnie, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane wyłącznie przez sąd w Rotterdamie lub, według uznania De Vreede Orchideeën, przez właściwy sąd w miejscu prowadzenia działalności lub zamieszkania Kupującego.

Luty 2016 r.