ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE VREEDE ORCHIDEEËN B.V.

1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De Vreede Orchideeën: De Vreede Orchideeën B.V., en/of aan haar gelieerde ondernemingen;

1.2 FloraHolland: deKoninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A., gevestigd te Aalsmeer; en/of aan haar gelieerde ondernemingen;

1.3 Koper: iedere natuurlijke- of rechtspersoon rechtstreeks producten of daaraan gerelateerde diensten afneemt bij De Vreede Orchideeën en/of met wie zij hierover onderhandelt.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of (prijs)aanbiedingen van De Vreede Orchideeën alsmede op alle overeenkomsten tot levering van producten door De Vreede Orchideeën, zulks met nadrukkelijke uitsluiting van eventuele door Koper gehanteerde inkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten tussen Koper en De Vreede Orchideeën. Tevens zijn zij van toepassing op onderhandelingen betreffende zodanige opdrachten of overeenkomsten, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten tot levering van producten door De Vreede Orchideeën die tot stand zijn gekomen na tussenkomst van Floraholland dan wel met gebruikmaking van faciliteiten van FloraHolland. Op deze overeenkomsten zijn uitsluitend de bepalingen van het Veilingreglement FloraHolland van toepassing.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op deze voorwaarden gelden slechts indien De Vreede Orchideeën daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

2.4 De Vreede Orchideeën is gerechtigd om van tijd tot tijd haar algemene voorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds bevestigde orders, maar na kennisgeving aan Koper wel op nieuwe orders.

3. OFFERTES

3.1 Alle offertes van De Vreede Orchideeën zijn vrijblijvend. De Vreede Orchideeën kan haar offertes steeds herroepen, zelfs indien de offerte een termijn voor aanvaarding vermeldt, tenzij De Vreede Orchideeën in de offerte uitdrukkelijk heeft vermeld dat deze onherroepelijk is.

3.2 Getoonde of verstrekte monsters van producten dienen slechts ter aanduiding van het materiaal, zonder dat het product daaraan precies hoeft te beantwoorden.

4. OVEREENKOMSTEN

4.1 Een overeenkomst komt tot stand indien De Vreede Orchideeën een order van Koper schriftelijk bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van De Vreede Orchideeën bepaalt de inhoud van de overeenkomst.

4.2 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van De Vreede Orchideeën bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs en eventuele andere zaken.

5. INFORMATIEVERSTREKKING

5.1 Koper is gehouden om De Vreede Orchideeën te voorzien van alle informatie die nodig is om producten en/of diensten te leveren, waaronder (maar niet uitsluitend) specificatie(s), stickerinfo, kleurmix, etc.

5.2 Voorafgaand aan het sluiten van een eerste overeenkomst met De Vreede Orchideeën dienen professionele kopers een uittreksel te verstrekken uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan wel een vergelijkbaar document van het orgaan in het land van vestiging of de woonplaats van Koper.

6. PRIJZEN

6.1 Alle prijzen zijn conform de orderbevestiging van De Vreede Orchideeën en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.2 Indien na de offertedatum één of meer van de kostenfactoren van een wijziging ondergaat, is De Vreede Orchideeën gerechtigd de verkoopprijs dienovereenkomstig aan te passen.

7. LEVERTIJDEN, LEVERING EN RISICO

7.1 De verwachte levertijden worden door De Vreede Orchideeën zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

7.2 Koper heeft bij overschrijding van de opgegeven levertijd geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, tenzij de overschrijding aantoonbaar het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van grove schuld of opzet van De Vreede Orchideeën.

7.3 Koper mag de overeenkomst niet opzeggen of ontbinden wegens overschrijding van de levertijd. Evenmin is Koper in dat geval gerechtigd de ontvangst en/of betaling van de producten te weigeren.

7.4 De aflevering van de producten geschiedt Ex Works (af fabriek), behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen. Koper is aansprakelijk voor kosten en schade van De Vreede Orchideeën, indien Koper verzuimt de medewerking te verrichten die nodig is voor levering.

7.5 De Vreede Orchideeën is gerechtigd verschuldigde prestatie(s) in gedeelten te leveren.

8. BETALING

8.1 Betaling van de koopprijs geschiedt binnen de door De Vreede Orchideeën vastgestelde betaaltermijn. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

8.2 Indien de overeenkomst tevens het vervoer van producten omvat, kan De Vreede Orchideeën de producten verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts tegen betaling van de koopprijs aan Koper worden afgegeven.

8.3 Facturen die door Koper niet binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zijn betwist, gelden als aanvaard en kunnen niet meer worden betwist.

8.4 Indien De Vreede Orchideeën , dan wel een derde namens De Vreede Orchideeën, overgaat tot het inschakelen van derden voor (gerechtelijke of buitengerechtelijke) invordering van verschuldigde bedragen, dan komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Koper, met een minimum van (i) EUR 500,- dan wel (ii) 15% van het gevorderde bedrag, zulks ter vrije beoordeling van De Vreede Orchideeën.

8.5 Indien Koper een factuur niet tijdig betaalt, worden alle betalingsverplichtingen van Koper direct opeisbaar. Vanaf de vervaldag worden zij rentedragend tegen de wettelijke rente.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De Vreede Orchideeën behoudt zich het eigendom voor van alle door De Vreede Orchideeën aan Koper geleverde producten totdat de koopprijs hiervan volledig is voldaan, daaronder begrepen (buitengerechtelijke) kosten en rente. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval De Vreede Orchideeën vorderingen op Koper mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van Koper in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens De Vreede Orchideeën. Het is Koper niet toegestaan om geleverde producten te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen, zolang het eigendom hiervan niet op Koper is overgegaan.

9.2 Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het Koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te beschikken.

9.3 Indien Koper in verzuim is, is De Vreede Orchideeën gerechtigd de producten die aan haar toebehoren voor rekening van Koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking verlenen. Koper verleent De Vreede Orchideeën hierbij een onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten en/of terreinen te (doen) betreden.

10. KEURING EN RECLAME

10.1 Koper is gehouden om geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren op aantal en hoedanigheid. Eventuele afwijkingen in het overeengekomen aantal en/of hoedanigheid dienen op straffe van verval van recht op schadevergoeding binnen 24 uur na aflevering per e-mail te worden gemeld aan verkoop@devreedeholland.nl en – voor zover relevant – te worden vermeld op de vrachtbrief.

10.2 In geval van geringe afwijkingen in kleur, mix, rijpheid en/of hoogte heeft Koper niet het recht om de producten in kwestie af te keuren.

11. RETOURZENDINGEN

11.1 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien dit vooraf met De Vreede Orchideeën is overeengekomen.

12. ZEKERHEID

12.1 Indien De Vreede Orchideeën redelijke gronden heeft om te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig zal nakomen, is Koper verplicht om op eerste verzoek van De Vreede Orchideeën terstond genoegzaam en in de door De Vreede Orchideeën gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Koper aan dit verzoek niet heeft voldaan, is De Vreede Orchideeën gerechtigd de nakoming van haar verplichting op te schorten, ook die uit hoofde van andere overeenkomsten.

12.2 Indien Koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 kalenderdagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

12.3 Indien De Vreede Orchideeën de producten reeds heeft verzonden op het moment dat aan De Vreede Orchideeën omstandigheden blijken op grond waarvan De Vreede Orchideeën redelijke gronden heeft te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet na zal komen, dan kan zij er zich tegen verzetten dat de producten aan Koper worden afgegeven, zelfs al heeft Koper reeds een document in bezit dat hem recht geeft op onvoorwaardelijke levering door De Vreede Orchideeën. De Vreede Orchideeën dient Koper van deze opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan inden en zodra Koper voldoende zekerheid stelt.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De Vreede Orchideeën is niet aansprakelijk voor defecten of schade aan de producten veroorzaakt (i) in geval van aflevering af fabriek, tijdens transport, en/of (ii) door onjuiste opslag of behandeling tijdens aflevering.

13.2 De aansprakelijkheid van De Vreede Orchideeën is te allen tijde beperkt tot kosteloze levering van een vervangend gelijkwaardig product. De Vreede Orchideeën is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, waaronder (maar niet uitsluitend) vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.

13.3 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of ernstige nalatigheid van De Vreede Orchideeën.

14. EINDE OVEREENKOMST

14.1 De Vreede Orchideeën kan de overeenkomst met Koper eenzijdig opzeggen of ontbinden in geval:

a. van een tekortkoming van Koper in de nakoming van een op hem rustende verplichting, hetgeen onder meer het geval is indien Koper niet tijdig de koopprijs betaalt of de producten niet tijdig in ontvangst neemt;

b. koper failliet wordt verklaard, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door Koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen;

c. een aanvraag voor kredietverzekering door desbetreffende maatschappij niet of niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;

d. Koper niet voldoet aan een verzoek van De Vreede Orchideeën om zekerheid te verschaffen, overeenkomstig artikel 12.

14.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der afleveringen door DE Vreede Orchideeën aan Koper, De Vreede Orchideeën een gegronde reden geeft om te vrezen dat ten aanzien van toekomstige afleveringen een tekortkoming zal plaatsvinden, is De Vreede Orchideeën gerechtigd, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst te ontbinden.

14.3 De Vreede Orchideeën kan Koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden tegen betaling door Koper van een redelijke vergoeding voor het door De Vreede Orchideeën geleden verlies en de gederfde winst.

14.4 In geval De Vreede Orchideeën de overeenkomst op grond van dit artikel opzegt of ontbindt, wordt al hetgeen De Vreede Orchideeën uit welke hoofde dan ook van Koper te vorderen heeft terstond opeisbaar.

15. OVERMACHT

15.1 In geval van overmacht is De Vreede Orchideeën gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, dan wel haar leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

15.2 In aanvulling op hetgeen naar Nederlands recht onder overmacht wordt verstaan, geldt voor De Vreede Orchideeën onder meer als overmacht: staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, stilstand van machines en/of gereedschappen, niet-beschikbaarheid van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van De Vreede Orchideeën in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging oplevert in het normale productie- en/of kweekproces en/of leveringen van leveranciers waarvan De Vreede Orchideeën producten betrekt.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

16.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden en alle door De Vreede Orchideeën aangegane overeenkomsten worden beheerst door (uitsluitend) Nederlands recht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

16.2 Eventuele geschillen tussen De Vreede Orchideeën en Koper die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen in eerste aanleg, bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank te Rotterdam, dan wel, ter vrije keuze van De Vreede Orchideeën, door de bevoegde rechtbank in de plaats van vestiging c.q. woonplaats van Koper.

Februari 2016